Nasze artykuły

Różne fazy RE Rekonstrukcja uszkodzonego detalu na podstawie inżynierii odwrotnej w różnych jej fazach polega na zdiagnozowaniu uszkodzeń, przygotowaniu elementu do pomiaru (czy to skanerem światła białego czy też skanerem laserowym). Bezpośrednio podczas pomiaru (skanowania 3D) otrzymujemy na monitorze komputera obraz chmury punktów z każdej sesji pomiarowej. Wykonujemy tyle sesji pomiarowych ile jest konieczne do uzyskania optymalnego obrazu chmury punktów, z której po właściwej obróbce przy pomocy oprogramowania „mesch” wygenerujemy siatkę trójkątów mierzonego (skanowanego) elementu. Tak przygotowaną siatkę trójkątów „STL lub OBJ” importujemy do posiadanego oprogramowania CAD-CAM, w którym dokonujemy dalszej obróbki i modelowania 3D aż do uzyskania modelu 3D-CAD który odpowiada mierzonemu (skanowanemu) obiektowi. Utworzony model 3D-CAD poddajemy szeregu analizom, które pozwolą uzyskać jego optymalny obraz. Następnie gdy tego wymaga wytwórczy proces technologiczny automatycznie generujemy dokumentację płaską 2D. Obecnie dokumentacja 2D jest zastępowana dokumentacją przestrzenną 3D-CAD, która w procesach wytwórczych jest w pełni wystarczająca. Nowoczesne dokumentacje konstrukcyjne 3D-CAD wyparły prawie całkowicie dawne rysunki techniczne wykonywane ręcznie. Obecnie technika taka jest wykorzystywana bardzo rzadko. Stworzony model przestrzenny 3D-CAD możemy dowolnie edytować i zapisywać w różnych formatach wymiennych dla użytkowników różnych programów CAD. Gwarantuje to pełną wymianę plików pomiędzy różnymi programami inżynierskimi. Dodatkowo w jednej z faz inżynierii odwrotnej możemy z pliku STL wydrukować na drukarce 3D model prototypowy, który można już we wstępnej fazie odtwórczej mierzonego obiektu pokazać klientowi. Wydruki 3D mogą być również stosowane bezpośrednio jako części zamienne. Wykorzystywane do wydruku 3D materiały dają taką możliwość. Nowoczesna dokumentacja 3D-CAD może być wykorzystana również do celów reklamowych oraz marketingowych.

Różne fazy RE (rekonstrukcja uszkodzonego detalu z zastosowaniem technologii inżynierii odwrotnej)- GEOPOMP © 2012r . Wszelkie prawa zastrzeżone

=================================================================

ARTYKUŁY I MATERIAŁY NA TEMAT INŻYNIERII ODWROTNEJ

Polskiego Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx”

=================================================================

  1. INŻYNIERIA ODWROTNA W PROCESIE DYDAKTYCZNYM STUDIÓW     WYŻSZYCH NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODU MIKRUS MR-300

Streszczenie: W artykule opisano metodykę prowadzenia prac inżynierskich i magisterskich, dotyczących inżynierii odwrotnej. Przedstawiono możliwości rekonstrukcji geometrii różnych elementów maszyn z wykorzystaniem oprogramowania CAD.

Słowa kluczowe: inżynieria odwrotna, rekonstrukcja geometrii

REVERSE ENGINEERING IN THE TEACHING PROCESS IN THE TECHNICAL UNIVERSITY FOR EXAMPLE MIKRUS MR-300 CAR

Summary: This paper describes the methodology of leading of engineering and master’s thesis, dedicated reverse engineering. There are shown the possibilities of reconstructing the geometry of various machine parts using CAD software.

Keywords: reverse engineering, geometry reconstruction

więcej: http://www.procax.org.pl/pliki/Artykul_2013_Plocica_CAx.pdf

 ================================================================

2. INŻYNIERIA ODWROTNA W PROJEKTOWANIU TŁOCZNIKÓW

Streszczenie

W referacie zaprezentowano opracowaną przez autorów metodykę rekonstrukcji powierzchni kształtujących stempli i matryc. Polega ona na wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi dostępnych w komercyjnych systemach CAD. Są to narzędzia które służą do dopasowania wybranych powierzchni modelu geometrycznego projektowanej części do chmury punktów odwzorowujących powierzchnię rzeczywistej części uzyskanej w rezultacie skanowania. Sprawdzono przydatność tych narzędzi na przykładzie matrycy tłocznika.

Słowa kluczowe: tłocznik, inżynieria odwrotna, chmura punktów, CAD

THE REVERSE ENGINEERING IN DESIGN DIE TOOLS

Abstract

This paper presents a methodology developed by the authors reconstruct the surface forming punches and dies. It involves the use of specialized tools available in commercial CAD systems. These are the tools that are used to adjust the selected area of the proposed geometrical model of the point cloud surface mapping real part of the resulting scan. Examined the usefulness of these tools on the example of matrix die.

Keywords: die tools, reverse engineering, cloud points, CAD

więcej:

http://www.procax.org.pl/pliki/Inzynieria_odwrotna_wirtotechnologia_2013.pdf

================================================================

3. Plakat nr 11 – Krzysztof Gębarski – Dokładność metrologiczna bezdotykowego skanera 3D wg Normy VDI/VDE 2634 – przykłady pomiarów certyfkowanym, polskim skanerem 3D frmy SMARTTECH

więcej: http://www.procax.org.pl/pliki/11_PLAKAT_Gebarski_2013.pdf

http://www.procax.org.pl/pliki/29_GEBARSKI_KRAKOW_1.pdf

================================================================

4. Plakat nr 30 – Hubert Kubik – Tworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem Scan3D Smartech

Plakat – VI Międzynarodowe Targi WIRTOTECHNOLOGIA, Sosnowiec 2013

więcej: http://www.procax.org.pl/pliki/30_KUBIK_Sosnowiec_2.pdf

================================================================

5. Inżynieria odwrotna, w oparciu o dokumentację fotograficzną,

z wykorzystaniem robota jako obrabiarki.

 

Streszczenie

W artykule przedstawiono problem odtworzenia obiektu trójwymiarowego w oparciu  o dokumentację fotograficzną, zgodnie z ideą inżynierii odwrotnej. Do opracowania technologii obróbki wykorzystano system Catia V5, a do fizycznej realizacji, w nietypowy sposób wykorzystano robota Fanuc S420F wyposażonego w ręczną frezarkę do obróbki drewna.

Słowa kluczowe: inżynieria odwrotna, proces obróbki, programowanie robota

więcej: http://www.procax.org.pl/pliki/Artykul_11_Krupa.pdf

================================================================

6. Inżynieria odwrotna w procesie dydaktycznym studiów
wyższych na przykładzie samochodu mikrus MR-300

Streszczenie:

W artykule opisano metodykę prowadzenia prac inżynierskich i magisterskich, dotyczących inżynierii odwrotnej. Przedstawiono możliwości rekonstrukcji geometrii różnych elementów maszyn z wykorzystaniem oprogramowania CAD

więcej: Artykul_2013_Plocica_CAx

================================================================

  
Strony internetowe i pozycjonowanie dąbrowa górnicza